Regulamin sklepu internetowego NANO-OUTFITS.COM.

I. DEFINICJE

W niniejszym Regulaminie zastosowano następujące definicje:

 1. k.c. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny;
 2. Klient – konsument nabywający Towary w sklepie NANO-OUTFITS.COM;
 3. NANO-OUTFITS.COM – należący do NANOMOON Katarzyna Cygańska, adres: 53-031 Wrocław, ul. Partynicka 34c/9, NIP – 898 – 196 – 49 -47.
 4. Regulamin – niniejszy regulamin;
 5. Sklep NANO-OUTFITS.COM – sklep internetowy prowadzony przez NANOMOON Katarzyna Cygańska;
 6. Towary – wszystkie wyroby oferowane do sprzedaży w sklepie NANO-OUTFITS.COM;
 7. Umowa sprzedaży – umowa zawierana przez Klienta ze sklepem NANO-OUTFITS.COM, do której stosuje się ustawę z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów sklepu NANO-OUTFITS.COM - określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta sklepu NANO-OUTFITS.COM, składania zamówień w sklepie oraz zasady zawierania umów sprzedaży. Każdy Klient może otrzymać dostęp do Regulaminu w dowolnym momencie.
 2. Informacje o produktach w sklepie NANO-OUTFITS.COM, w tym m.in. opisy oraz ceny Towarów, stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
 3. Towary w sklepie są szczegółowo oznaczone. Klient ma dostęp do informacji na temat właściwości Towarów, ich cen, materiałów, z których są wykonane itp.
III. ZASADY KORZYSTANIA
 1. Sklep NANO-OUTFITS.COM umożliwia nabywanie oferowanych w nim Towarów przy pomocy sieci elektronicznej (Internet).
 2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a sklepem NANO-OUTFITS.COM.
 3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień Umowy sprzedaży zawieranej za pomocą środków porozumiewania się na odległość następuje przez przekazanie Klientowi na jego adres poczty elektronicznej dowodu zakupu, wygenerowanego z elektronicznego systemu NANO-OUTFITS.COM lub poprzez przekazanie Klientowi na jego adres poczty elektronicznej specyfikacji nabywanych Towarów.
 4. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze sklepu NANO-OUTFITS.COM jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
 5. Klient sklepu NANO-OUTFITS.COM, zobowiązany jest do:
 6. Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;
 7. Korzystania ze sklepu NANO-OUTFITS.COM w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;
 8. Korzystania ze sklepu NANO-OUTFITS.COM w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla administratora sklepu NANO-OUTFITS.COM;
 9. Korzystania z treści zamieszczonych na stronach sklepu NANO-OUTFITS.COM do użytku własnego;
 10. Korzystania ze sklepu NANO-OUTFITS.COM w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
IV. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY
 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży, należy złożyć zamówienie na stronie sklepu NANO-OUTFITS.COM.
 2. Klienci mogą składać zamówienia przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 3. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie sklepu NANO-OUTFITS.COM (tzw. zakupy bez rejestracji).
 4. Warunkiem złożenia zamówienia jest podanie w formularzu dostępnym na stronie internetowej sklepu NANO-OUTFITS.COM danych Klienta niezbędnych do dostawy Towaru Klientowi oraz systemowego wygenerowania dowodu zakupu.
 5. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towarów z dostępnej oferty sklepu NANO-OUTFITS.COM, ich kolorystyki, rozmiarów oraz liczby poprzez dodanie ich do „Koszyka”.
 6. Do momentu zatwierdzenia wyboru produktów przyciskiem "Zatwierdź" Złóż zamówienie” (lub „Kontynuuj” po wyborze płatności) Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Towarów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do dostawy Towarów oraz wystawienia dowodu zakupu.
 7. Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Zatwierdź Złóż zamówienie” lub „Kontynuuj” po wyborze płatności) stanowi ofertę Klienta złożoną NANOMOON Katarzyna Cygańska w celu zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 8. Po złożeniu przez Klienta zamówienia otrzyma on na stronie sklepu NANO-OUTFITS.COM oraz na podany w zamówieniu adres poczty elektronicznej komunikat zawierający informacje dotyczące pozycji w zamówieniu, liczby Towarów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji zamówienia oraz danych teleadresowych Klienta. Komunikat stanowi potwierdzenie otrzymania przez sklep NANO-OUTFITS.COM oferty nabycia Towarów przez Klienta.
 9. Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty do realizacji drogą elektroniczną (tzw.„Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji”) na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów.
 10. Umowa sprzedaży zawierana jest w treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.
 11. Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od sklepu NANO-OUTFITS.COM potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. W tym celu Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze sklepem NANO-OUTFITS.COM za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie i poinformować o rezygnacji z zamówienia.
 12. Sklep NANO-OUTFITS.COM zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach Umowy sprzedaży w przypadku, gdy dane teleadresowe Klienta są niezgodne z prawdą, transakcja nie została autoryzowana w systemie płatności elektronicznych PAYPAL, lub płatność za zamówienie nie została uiszczona w określonym czasie.
V. DOSTAWA I ODBIÓR
 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, termin realizacji zamówienia w sklepie NANO-OUTFITS.COM, wskazany w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji to najbardziej prawdopodobny czas, w trakcie którego zamówienie zostanie zrealizowane. Produkty są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej Pocztą Polską. Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania zamówienia. Przewidywany czas dostawy na terenie Polski wynosi od 1 do 4 dni roboczych od dnia następującego po nadaniu przesyłki w zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy. Przewidywany czas dostawy na terenie Europy wynosi do 10 dni roboczych od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Przewidywany czas dostawy poza Europą jest określony w zależności od lokalizacji przez Pocztę Polską. Całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 14 dni roboczych, a w żadnym razie 30 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności jako przedpłaty internetowej (tj. za pomocą serwisu PAYPAL, bądź zwykłym przelewem internetowym) rozpoczęcie realizacji zamówienia może zostać wstrzymane do momentu zaksięgowania na rachunku sklepu NANO-OUTFITS.COM, uiszczonej przez Klienta ceny sprzedaży.
 2. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien w jego obecności dokładnie sprawdzić kompletność zawartości przesyłki, stan opakowania zewnętrznego oraz stan zamówionego Towaru. W przypadku uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera.
VII. SPRZEDAŻ, CENY I METODY PŁATNOŚCI
 1. Cena danego Towaru podawana jest na stronie internetowej sklepu NANO-OUTFITS.COM. Cena ta wiąże strony od momentu otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Cena, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie ulegnie zmianie niezależnie od jej zmian w sklepie NANO-OUTFITS.COM, które nastąpią po przesłaniu Klientowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 2. Sposób zapłaty za Towary wybierany jest przez Klienta. Sklep NANO-OUTFITS.COM umożliwia dokonywanie płatności przelewem bankowym, za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym PAYPAL przedpłaty, brak otrzymania płatności na rachunek w terminie 3-5 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulację zamówienia. W takiej sytuacji Klient może powtórnie złożyć zamówienie, jak również wybrać inną formę płatności. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub kartą płatniczą rozpoczyna się po otrzymaniu należności za Towar.
 3. Sklep NANO-OUTFITS.COM zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów znajdujących się w sklepie NANO-OUTFITS.COM, wprowadzania nowych Towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu NANO-OUTFITS.COM bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany te nie będą naruszać praw osób, które zawarły umowy sprzedaży Towarów oferowanych w sklepie NANO-OUTFITS.COM przed dokonaniem ww. zmian.
VIII. GWARANCJA, REKLAMACJE I ZWROTY
 1. Wszystkie Towary oferowane w sklepie NANO-OUTFITS.COM są nowe i oryginalne, zaś niektóre z nich są unikatowe i niepowtarzalne, często wykonywane ręcznie. Zdjęcia Towarów mają charakter przykładowy. Towary wykonane na zamówienie; według specyfikacji Klienta lub dostosowane w taki sposób, że służą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb nie podlegają wymianie i zwrotowi.
 2. NANOMOON Katarzyna Cygańska jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c. za niezgodność Towaru nabytego przez Klienta z Umową sprzedaży, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r.
 3. Każda rzecz kupiona w sklepie NANO-OUTFITS.COM może być reklamowana z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji jeśli posiada wady stanowiące o jej niezgodności z Umową sprzedaży. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez wypełnienie formularza „Reklamacja” oraz odesłanie Towaru wraz z ww. formularzem przesyłką pocztową na adres: NANOMOON Katarzyna Cygańska, 53-031 Wrocław, ul. Partynicka 34c/9. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sklep NANO-OUTFITS.COM przesyłki kurierskiej zawierającej reklamowany Towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji NANOMOON Katarzyna Cygańska wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu 14 dni, a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpany nakład), zwróci pełną kwotę zapłaconej ceny Towaru.
 4. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Towar zostanie odesłany wraz z opinią o niezasadności reklamacji.
 5. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia Towaru podczas transportu, Klient zobowiązany jest sporządzić w obecności kuriera protokół szkody. Reklamacje wynikające z tytułu uszkodzenia Towaru podczas transportu będą rozpatrywane na podstawie protokołu szkody sporządzonego przez Klienta i kuriera.
 6. Klient ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania Towaru. Warunkiem uwzględnienia zwrotu jest złożenie w ciągu 14 dni od dni otrzymania Towaru oświadczenia o odstąpieniu od zawartej Umowy sprzedaży(za pomocą wykorzystania udostępnionego Klientowi formularza) i wysłanie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Towaru na adres NANOMOON Katarzyna Cygańska nabytego Towaru (nieużywanego i czystego, z oryginalnie wszytymi metkami, pozbawionego zapachu np. kremów, perfum). Pieniądze odesłane zostaną na podany przez Klienta numer konta w ciągu maksymalnie 14 dni od dnia otrzymania przez NANOMOON Katarzyna Cygańska Towaru.
 7. Sklep NANO-OUTFITS.COM ma prawo odmówić przyjęcia Towaru w przypadkach zwrotu uszkodzonego Towaru, zwrotu dokonanego po upływie dopuszczalnego terminu lub dostarczenia do sklepu NANO-OUTFITS.COM Towaru niepełnowartościowego, tj. niekompletnego.
 8. Sklep NANO-OUTFITS.COM nie przyjmuje Towarów odsyłanych w przesyłkach za pobraniem.
IX. NEWSLETTER
 1. Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu Klientów o promocjach, konkursach, wydarzeniach, wyprzedażach, nowościach i kolekcjach poprzez okresowe wysyłanie wybranych przez NANOMOON Katarzyna Cygańska treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.
 2. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie bezpłatnego newslettera poprzez podanie swojego adresu e-mail w formularzu rejestracyjnym, za pośrednictwem których Klient wyrazi zgodę na:
  • gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez NANOMOON Katarzyna Cygańska dla celów marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych,
  • otrzymywanie od NANOMOON Katarzyna Cygańska informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej.
 3. NANOMOON Katarzyna Cygańska, jako administrator wszystkich podanych przez Klienta danych osobowych, zapewnia ich ochronę zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 4. Klient może zrezygnować z usługi newslettera w dowolnym momencie, klikając na link znajdujący się na dole każdej z przesłanych wiadomości e-mail.
 5. Usunięcie adresu poczty elektronicznej Klienta z bazy adresowej NANOMOON Katarzyna Cygańska.
X. POZOSTAŁE
 1. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w sklepie NANO-OUTFITS.COM są przetwarzane przez NANOMOON Katarzyna Cygańska wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz, w zależności od decyzji Klienta wyrażonej przy składaniu zamówienia mogą być przetwarzane w celach marketingowych.
 2. Klient, składając zamówienie, zgadza się na korzystanie ze sklepu NANO-OUTFITS.COM zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia nabycie Towarów oferowanych przez sklep NANO-OUTFITS.COM.
 3. Do Umowy sprzedaży Towarów w sklepie NANO-OUTFITS.COM stosuje się prawo polskie.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu NANO-OUTFITS.COM.
 5. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd powszechny miejscowo właściwy według obowiązujących przepisów.
 6. NANOMOON Katarzyna Cygańska zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie sklepu NANO-OUTFITS.COM. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Klientów  korzystających ze sklepu NANO-OUTFITS.COM.
 7. NANOMOON Katarzyna Cygańska zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen oraz liczby Towarów w ofercie sklepu NANO-OUTFITS.COM w ciągu dnia, wycofywania lub wprowadzania poszczególnych produktów do oferty sklepu NANO-OUTFITS.COM, przeprowadzania i wycofywania akcji promocyjnych na stronie sklepu NANO-OUTFITS.COM, jak i również ich modyfikacji.
 8. NANOMOON Katarzyna Cygańska podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania sklepu NANO-OUTFITS.COM, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć niezwłocznie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. NANOMOON Katarzyna Cygańska nie odpowiada za zakłócenia w działalności sklepu NANO-OUTFITS.COM spowodowane awarią sieci Internet.
 9. Wszelkie niedogodności lub przerwy w funkcjonowaniu sklepu NANO-OUTFITS.COM powinny być sygnalizowane mailowo, telefonicznie lub za pomocą formularza kontaktowego, znajdującego się na stronie sklepu NANO-OUTFITS.COM.
 10. NANOMOON Katarzyna Cygańska informuje, że wszelkie zdjęcia, publikacje i teksty dostępne w sklepie NANO-OUTFITS.COM są chronione ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83). Ochronie prawa autorskiego podlegają także grafiki, logotypy, przyciski, obrazki jak i ich kompilacje, stanowiące własność Administratora lub jego dostawców. Zakazane jest bezprawne kopiowane, zwielokrotnianie bądź rozpowszechnianie wszelkich treści zamieszczonych na stronie sklepu NANO-OUTFITS.COM.